Beneficiile de asigurări sociale din perspectiva încadrării în muncă – studiu de bază

Revista română de dreptul muncii nr. 10/2015

Author
Ana Ştefănescu
Title
Beneficiile de asigurări sociale din perspectiva încadrării în muncă – studiu de bază
(Insurance benefits in terms of employment - basic research -)
Abstract
Dreptul securităţii sociale s-a desprins, după cum se ştie, din dreptul muncii şi încă există o strânsă legătură între cele două ramuri de drept dacă ne gândim măcar la calitatea de asiguraţi impusă prin lege angajaţilor. Astfel, în virtutea faptului că raporturile juridice de asigurări sociale sunt grefate pe raporturile juridice de muncă, angajatorilor le revine obligaţia de a reţine şi plăti contribuţiile sociale, precum şi impozitul pe salariu. Observăm că angajatorul apare ca un ”terţ” obligat să formeze raportul juridic de asigurare socială între angajatul asigurat şi stat şi, indirect, pe cel de asistenţă socială între angajatul său (de regulă fostul angajat) devenit asistat social şi, de asemenea, stat (după ce a consimţit la formarea raportului juridic de muncă). Întrucât din perspectiva încadrării în muncă (dreptului muncii) ne interesează, în principal, beneficiile de asigurare socială, vom dedica acestora prezentul studiu, abordându-le succint în corelaţie cu beneficiile de asistenţă socială şi, în cadrul lor, în special din prisma concediului şi indemnizaţiei pentru creşterea copilului (avem în vedere caracterul sui generis al acestora). Mai exact, vom aborda, din perspectiva menţionată: beneficiile de asigurare socială de sănătate, beneficiile sistemului asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, beneficiile sistemului public de pensii.

Social security law has been derived, as it is known, from employment law and yet there is a close connection between the two branches of law even if it were to consider the quality of the insured required by law to the employees. Thus, by virtue of the fact that social insurance legal relations are engrafted onto the legal labour relationships, employers are required to withhold at source and pay social contributions, as well as tax on income from salary. We note that the employer appears as a "third party" bound to form social insurance legal relationship between the employee and the State, and, indirectly, the one of social assistance between his employee (usually the former employee) who has become social assisted and also the State (after the latter having consented to the formation of the legal relationship of employment). Whereas in terms of employment (labour law) we are mainly interested in social security benefits, we dedicate them this study, approaching them succinctly in conjunction with social assistance benefits and, within them, especially in the light of parental leave and parental allowance (taking into consideration their sui generis nature). More specifically, we will address, from the above-mentioned perspective: social health insurance system benefits, unemployment insurances system benefits and stimulation of workforce occupancy, benefits of public pension system.
Keywords
beneficii de securitate socială, beneficii de asigurări sociale, beneficii de asistenţă socială, concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului, valorificare reciprocă între beneficii, beneficii de asigurare socială de sănătate, beneficii ale sistemului asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, beneficii ale sistemului public de pensii, încadrare în muncă
social security benefits, social insurances benefits, social assistance benefits, parental leave and parental allowance, reciprocal benefits realisation, social health insurance system benefits, unemployment insurances system and stimulation of workforce occupancy, benefits of the public pension system, employment
References
 1. A. Ţiclea, L. Georgescu, Dreptul securităţii sociale – Curs universitar, Ediţia a V-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014.
 2. F. Tudor, Fiscalitate. Metode si tehnici fiscale, Editura Galati University Press, Galati, 2009.
 3. A. Ştefănescu, Beneficiile de asigurare socială şi beneficiile de asistenţă socială, în Revista română de dreptul muncii nr. 4/2012.
 4. A. Ştefănescu, Unele precizări şi consideraţii referitoare la concediile pentru creşterea copiilor în anul 2012, în Revista română de dreptul muncii, nr. 1/2012.
 5. A. Ştefănescu, Concediul de creştere a copilului intră în calculul stagiului de cotizare pentru şomaj, www.avocatnet.ro.
 6. A. Ştefănescu, Munca la domiciliu şi telemunca – drept intern şi comparat, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011.
 7. I. T. Ştefănescu, Tratat teoretic şi practic de drept al muncii, Universul Juridic, Ediţia a III-a, Bucureşti, 2014.
 8. A. Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, Ediţia a IX-a, Universul Juridic, Bucureşti, 2015.
 9. A. Ştefănescu, Şomer indemnizat versus şomer neindemnizat la angajarea cu subvenţie, www.Avocatnet.ro.
 10. A. Ştefănescu, L. Georgescu, Evaluarea profesională prealabilă concedierii pentru necorespundere profesională. Management, legislaţie, practică şi procedură, în Revista română de dreptul muncii nr. 7/2014.
 11. A. Ştefănescu, Subvenţionarea locurilor de muncă - angajatori excluşi şi angajatori beneficiari potrivit noilor reglementări din octombrie 2013, Revista română de dreptul muncii nr. 12/2013.
 12. I. Petrea, A. Cioriciu, Subvenţionarea locurilor de muncă, în Tribuna economică nr. 42/2005.
 13. R. Oprea, Subvenţionarea locurilor de muncă pentru şomerii indemnizaţi sau neindemnizaţi şi stimulentele oferite acestora – unele observaţii, în Revista română de dreptul muncii nr. 1/2012.
 14. G. C. Frenţiu, D. L. Băldean, Asigurări sociale, Universul Juridic, Bucureşti, 2011.
 15. A. Ştefănescu, Unele consideraţii privind cumulul de funcţii şi de calităţi, Revista română de dreptul muncii nr. 2/2012.
Publisher
Revista română de dreptul muncii 10/2015, pag. 19-50
Anul: 2015
Wolters Kluwer România
Paper citation
Ana Ştefănescu, Beneficiile de asigurări sociale din perspectiva încadrării în muncă – studiu de bază, în Revista română de dreptul muncii nr. 10/2015, pag. 19-50.