Detaşarea lucrătorilor români în ţările U.E. – reglementare, noţiune, subdiviziuni, specific, nucleu dur, alocaţii specifice, procedură

Revista română de dreptul muncii nr. 6/2015

Author
Ana Ştefănescu
Title
Detaşarea lucrătorilor români în ţările U.E. – reglementare, noţiune, subdiviziuni, specific, nucleu dur, alocaţii specifice, procedură
(The posting of Romanian workers to EU countries - regulatory framework, notion, subdivisoins, characteristics, hard core, specific allowances, procedure)
Abstract
Legea (naţională) nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, care transpune Directiva 96/71/CE, stipulează în cuprinsul ei, expres, că vizează doar detaşarea din U.E./S.E.E. în România, ceea ce ar duce la concluzia (pripită) că pentru problematica detaşării lucrătorilor din România în U.E./S.E.E. ar fi aplicabile reglementările (interne) din Codul muncii. Totuşi, ca urmare a aderării ţării noastre la U.E., dispoziţiile comunitare au prioritate faţă de cele contrare din legile interne, rămânând a se aplica doar art. 47 şi art. 18 din Codul muncii. Contrară este viziunea asupra detaşării – în cazul detaşării cu caracter transnaţional, de regulă, lucrătorul rămâne sub autoritatea angajatorului său, în beneficiul căruia continuă să îşi desfăşoare activitatea. Deci, detaşarea transnaţională se aseamănă din punct de vedere al conţinutului, cu delegarea, aşa cum este reglementată în dreptul nostru intern. Vom arăta că, totuşi, aceasta este condiţionată nu numai de respectarea aşa-numitului ”nucleu dur” de drepturi-garanţie pentru salariat, ci şi de acordul salariatului, manifestată într-un act adiţional subsecvent. De asemenea, normele europene includ în instituţia detaşării (clasice pentru sistemul naţional de dret) pe cea a muncii prin agent de muncă temporară. Sunt aspecte dificile pentru practicieni, inclusiv în ceea ce priveşte obligaţiile fiscale, din perspectiva controlului administrativ soluţiile fiind criticabile (mai ales cele legate de alocaţii specifice detaşării). Astfel, din păcate, se justifică afirmaţia potrivit căreia ”în România, noţiunea de detaşare devine incapabilă să delimiteze cu propriile forţe un cadru juridic precis” . Ne propunem, deci, abordarea ”detaşării” lucrătorilor români în ţările U.E. din perspectiva: reglementării, noţiunii, subdiviziunilor acesteia, specificului, ”nucleului dur”, alocaţiilor specifice şi, nu în ultimul rând, al procedurii. Sperăm că vom veni, în special, în sprijinul practicienilor.

Law (domestic law) no. 344/2006 regarding the posting of employees on the occasion of performance of transnational services, which transposes Directive no. 96 /71/EC, expressly stipulates through its content that it refers only to posting from E.U./E.E.S. into Romania, which could lead to the (hasty) conclusion that to the matter of posting of the workers from Romania to E.U./ E.E.S. would be applicable the regulations (domestic) from the Romanian Labor Code. Nevertheless, as a result of the adherence of Romania to the E.U., Community dispositions have priority over the contrary ones stipulated under domestic laws, only art. 47 and art. 49 from the Romanian Labor code being the only ones to be applicable. Opposed to this is the view related to posting – in the case of posting which is transnational, usually, the worker remains under the authority of his/her employer, for whose benefits the worker continues to perform his/her activity. Hence transnational posting is similar from the point of view of its content to delegation, as it is regulated under the Romanian legislation. We will show that, nevertheless, it is subject not only to the compliance with the so-called "hard core nucleus" of employee’s guarantee-rights, but also to the employee’s consent manifested in a subsequent amendment. European norms also include into the institution of posting (classical institution for the national system of law) the one of work through temporary employment agent. Practitioners are faced with difficult issues, including the ones regarding tax obligations, from the point of view of the administrative control, solutions being objectionable (especially those related to the allowances which are specific to posting). So, unfortunately, the claim that "in Romania, the concept of posting becomes incapable of defining by means of its own forces a precise legal framework" is justified. Hereinafter we propose, therefore, the approach of the „posting” of Romanian workers in E.U countries from the perspective of: its regulation, its concept, its subdivisions, its particularity, its "hard core nucleus”, its specific allowances and, last but not least, its procedure. We hope in particular to offer support to practitioners.
Keywords
detaşare, subdiviziuni, specific, ţări U.E., drept intern, naţional, european, dispoziţii prioritare, nucleu dur, obligaţii fiscale, alocaţii specifice, procedură
posting, subdivisions, specificity, E.U. countries, internal, domestic, community law, primary dispositions, hard core nucleus, tax obligations, specific allowances, procedure
References
 1. A. Ştefănescu, E. Nicolau, Some considerations regarding the posting of the Romanian workers to E.U. and non-E.U. countries (Unele consideraţii privind detaşarea lucrătorilor români în ţările U.E. şi non-U.E.), în Jurnalul de studii juridice nr. 1-2/2012.
 2. P. Rodiere, Traite de droit social de Europeenne, Librairie Generale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 2008.
 3. O. Ţinca, Comentarii referitoare la detaşarea salariaţilor pentru prestări de servicii în statele Uniunii Europene, în Dreptul nr. 3/2010.
 4. Al. Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, Ediţia a IX-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015.
 5. V. Irimia, Detaşarea lucrătorilor în Uniunea Europeană – probleme şi soluţii practice, în Revista română de dreptul muncii nr. 1/2013.
 6. Al. Ţiclea, Particularităţi ale contractului de muncă temporară, în Revista română de dreptul muncii nr. 10/2014.
 7. D.O. Pătraşcu, Munca prin agent de muncă temporară, Ediţia a II-a, Leadermark, Bucureşti, 2012.
 8. N. Voiculescu, Drept social european, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014.
 9. R. Dimitriu, Diversitate versus discriminare în dreptul comunitar al muncii, în Revista română de dreptul muncii nr. 2/2009.
 10. M. Ioan, Contractul individual de muncă şi convenţia civilă de prestări servicii, Editura Wolters Kluwer România, Bucureşti, 2009.
 11. C. Ţacu, Detaşarea, termen juridic plurivalent, în Revista română de dreptul muncii nr. 1/2015 .
Publisher
Revista română de dreptul muncii 6/2015, pag. 21-34
Anul: 2015
Wolters Kluwer Romania
Paper citation
Ana Ştefănescu, Detaşarea lucrătorilor români în ţările U.E. – reglementare, noţiune, subdiviziuni, specific, nucleu dur, alocaţii specifice, procedură , în Revista română de dreptul muncii nr. 6/2015, pag. 21-34.