Standardele minimale ale rezultatelor activităţilor şi clauzele de sancţionare în mediul universitar – drept, management, procedură, repere şi propuneri

Pandectele române nr. 12/2014

Author
Ana Ştefănescu, Laura Georgescu
Title
Standardele minimale ale rezultatelor activităţilor şi clauzele de sancţionare în mediul universitar – drept, management, procedură, repere şi propuneri
(The minimum standards of activity outcomes and sanctioning clauses in the academic environment – law, management, procedure, landmarks and proposals)
Abstract
Pentru a fi valabile, contractele individuale de muncă ale personalului didactic şi de cercetare din învăţământul superior trebuie să includă asumarea de către angajat a unor standarde minimale ale rezultatelor activităţilor didactice şi de cercetare, aprobate de către senatul universitar, precum şi clauze privind sancţionarea în condiţiile neîndeplinirii acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Dacă standardele minimale, înţelese ca standarde de corespundere în funcţie, urmează regula de drept comun, fiind transpuse în contractele cadrelor din hotărârea senatului universitar – act juridic cu caracter normativ ca şi regulamentul intern (ce include, la rândul lui, criteriile de evaluarea a performanţelor profesionale ale salariaţilor asupra cărora aceştia sunt informaţi prin încheierea contractelor de muncă), sancţiunile pentru nerealizarea lor sunt cuprinse în clauze, deci se negociază individual. Desigur, validitatea contractelor priveşte şi limitele acestor standarde şi sancţiuni; economia textelor de lege pune în practică adevărate probleme – dacă există standarde minime pentru promovare reglementate prin ordin, cele pentru corespunderea profesională/menţinerea în funcţie trebuie stabilite prin asigurarea unei corespondenţe cu acestea (analogia nefiind posibilă datorită diferenţelor de situaţii), dar până unde putem merge cu această corespondenţă încât să nu ne situăm în sfera abuzului de drept şi cât putem negocia individual sancţiuni şi de ce natură, pe ce bază (desigur solidă) de drepturi şi obligaţii reciproce între părţi? Sunt câteva întrebări asupra cărora ne propunem, cel puţin, să reflectăm, în căutarea unor soluţii.

Individual labor contracts of teaching and research personnel in higher education environment, in order to be valid, they must contain undertaking by the employee of some minimum standards regarding the results of teaching and research activities, approved by the university senate, as well as clauses on sanctions to be applied for failure to meet these minimum standards, in accordance with the legislation in force. If the minimum standards, known as standards to be maintained into the function, follow a common law rule, being translated into the employees’ contracts by decisions of the university senate – legal act having legislative character as the internal rules and regulations (that includes, at its turn, the criteria for the assessment of the professional performance of employees which are communicated to employees when concluding the contracts), the penalties for failure are meet such criteria are stipulated under contracts’ clauses, and therefore they are individually negotiated. Of course, the validity of contracts refers also to the limitations of these standards and sanctions; the scarcity of legislation causes in practice real problems – if there are any minimum standards for promotion which are regulated under an order issued by the minister, standards to be maintained into the function have to be established in order to provide a correspondence with them (the analogyis not possible due to differences of situations), but how far can we go with this correspondence to be kept away from abusing the law and how far we can individually negotiate sanctions and of which nature and on what basis (of course solid) of mutual rights and obligations between the parties? There are a few questions which we would like at least to consider in search of some solutions.
Keywords
mediu universitar, rezultate ale activităţilor, corespundere/menţinere în funcţie, standarde minimale, promovare, performanţă, clauze de sancţionare, drepturi, obligaţii, limite, validitate, contracte individuale, act juridic cu caracter normativ, aplicarea legii, probleme
university environment, results of activities, maintaining into the function, minimum promotion standards, performance, penalty clauses, rights, duties, limits, validity, individual contracts, legal act with legislative character, law enforcement, problems
References
  1. C. Gâlcă, Scurtă analiză a modificărilor Codului muncii (I) – Încheierea contractului individual de muncă, în Revista de Drept Social nr. 3/2011.
  2. A. Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, ed. a VIII-a, Universul Juridic, Bucureşti, 2014.
  3. I.T. Ştefănescu, Tratat teoretic şi practic de dreptul muncii, ed. a III-a, Universul Juridic, Bucureşti, 2014.
  4. V. Rotilă, A. Ştefănescu, L. Georgescu, Cuantificarea normei didactice universitare în ore convenţionale – din perspectiva legii speciale şi a dreptului comun, în Revista romana de dreptul muncii nr. 12/2014.
  5. A. Ştefănescu, L. Georgescu, Evaluarea profesională prealabilă concedierii pentru necorespundere profesională. Management, legislaţie, practică şi procedură, în Revista romana de dreptul muncii nr. 7/2014.
Publisher
Pandectele române 12/2014, pag. 55-72
Anul: 2014
Editura Wolters Kluwer România
Paper citation
Ana Ştefănescu, Laura Georgescu, Standardele minimale ale rezultatelor activităţilor şi clauzele de sancţionare în mediul universitar – drept, management, procedură, repere şi propuneri, în Pandectele române nr. 12/2014, pag. 55-72.