Stabilirea elementelor generale obligatorii într-un contract individual de muncă standard - legislaţie, procedură, management, aspecte practice

Revista romana de dreptul muncii nr. 9/2014

Author
Ana Ştefănescu, Laura Georgescu
Title
Stabilirea elementelor generale obligatorii într-un contract individual de muncă standard - legislaţie, procedură, management, aspecte practice
(Establishing the general binding elements in a standard individual employment contract – legislation, procedure, management, practical issues)
Abstract
Pentru întocmirea valabilă a oricărui contract individual de muncă, elementele sale obligatorii – generale sau, după caz, specifice – trebuie cuprinse în integralitatea lor. Distinct se pune şi problema legalităţii.În acest sens, se va avea în vedere Codul muncii şi Ordinul M.M.S.S. nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, ţinându-se cont de forţa superioară a Codului. Desigur, este vorba de o structură de bază obligatorie care se va adapta întregului regim juridic aplicabil respectivului raport de muncă, adică avându-se în vedere atât normele din actele normative de origine statală, cât şi cele din actele juridice cu caracter normativ care nu au aceeaşi origine (contractul colectiv de muncă/acordul colectiv, regulamentul intern, regulamentul de organizare şi funcţionare).În practică, în mod frecvent, la întocmirea unui contract se ţine cont numai de modelul-cadru al acestuia, reglementat în Anexa Ordinului şi se omit elemente sau precizări corelate cu dispoziţiile Codului. Pe de altă parte, se pot omite elemente neprevăzute complet în Cod, ci în Ordin. De asemenea, există şi alte acte normative de origine statală care reglementează elementele obligatorii generale. Cert este că întocmirea unui contract individual de muncă nu reprezintă tocmai o sarcină uşoară şi, în acest material, ne-am oprit numai asupra celui „standard”, netratând şi problematica contractelor speciale în care elementele obligatorii generale pentru orice contract pot avea un anumit specific şi, în afara acestora, mai trebuie avute în vedere şi elementele obligatorii speciale. Astfel că, în prezentul articol, propunem o abordare metodologică a elementelor obligatorii generale într-un contract individual de muncă „standard”, nu chiar exhaustivă, ci cât mai concludentă.Dorim să venim, astfel, procedural, în sprijinul angajatorilor, dar şi a angajaţilor, având în vedere numărul mare al acestor contracte în practică, dar şi consecinţele juridice pentru neîntocmirea valabilă a acestora. Pentru înţelegerea soluţiilor propuse, am considerat necesare şi unele comentarii, sperăm lămuritoare, precum şi câteva aspecte din practica judecătorească.

For the purpose of valid drawing up of any individual labor contract, its mandatory elements - general ones or, as the case may be, specific ones - should be included in their thoroughness. Separately, the issue of their legality is under discussion. In this respect, we will take into consideration the Romanian Labor Code and Order issued by M.M.S.S no. 64/2003 for the approval the model-frame of individual labor contract, considering that the Labor Code has a superior statutory force. Of course, we deal with a compulsory basic structure which will be adapted to the entire legal regime which is applicable to that labor relationship, i.e. taking into account both the norms stipulated under the normative acts of state origin, as well as those stipulated under legal acts with legislative character which do not have the same origin (collective labor contract/collective agreement, the company’s internal rules and regulations, the regulation on the company’s organization and functioning). Frequently, in practice, when drawing up an individual labor contract only its model-frame which is regulated under the Annex to the Order is taken into consideration, and elements or details correlated with the provisions of the Labor Code are overlooked. On the other hand, elements which are not fully stipulated under the Labor Code, but under the Order, can be also omitted. Also, there are other normative acts of state origine governing the general mandatory elements. It is a certain fact that drawing up an individual labor contract is not exactly an easy task, and in this material, we have dealt only with its "Standard" form, leaving aside the problematic of special labor contracts in which general elements which are mandatory for any labor contract may have certain characteristics, and in addition, special mandatory elements have to be also taken into consideration. So, in this Article, we have suggested a methodological approach of the general mandatory elements to be atipulated under an individual „standard” labor contract, if not an exhaustive one, at least a conclusive one. So, we would like to procedurally support employers, but also employees, taking into account the large number of such labor contracts to be found in practice, but also considering the legal consequences for failure to validly draft them. For the proper understanding of the suggested solutions, we have considered as being necessary also some comments, which we hope to clarify some issues, as well as some aspects from judicial practice.
Keywords
contract individual de muncă, elemente obligatorii generale, integralitate, legalitate, egalitate de tratament, valabilitate, consecinţe juridice, abordare exhaustivă, procedură, metodologie, explicaţii, comentarii, practică judecătorească, propuneri de lege ferenda
individual labor contract, general mandatory elements, thoroughness, legality, equality of treatment, validity, legal consequences, exhaustive approach, procedure, methodology, explanations, comments, judicial practice, proposals for lege ferenda
References
  1. M. Ioan, Contractul individual de muncă şi convenţia civilă de prestări servicii, Wolters Kluwer România, Bucureşti, 2009.
  2. I.T. Ştefănescu, Tratat teoretic şi practic de dreptul muncii, ed. a III-a, Universul Juridic, Bucureşti, 2014.
  3. A. Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, ed. a VIII-a, Universul Juridic, Bucureşti, 2014.
  4. Ş. Beligrădeanu, Principalele aspecte teoretice şi practice rezultate din cuprinsul Legii nr. 40/2011 pentru modificarea şi completarea Codului muncii (II), în Revista română de dreptul muncii nr. 3/2011.
Publisher
Revista romana de dreptul muncii 9/2014, pag. 35-50
Anul: 2014
Editura Wolters Kluwer Romania
Paper citation
Ana Ştefănescu, Laura Georgescu, Stabilirea elementelor generale obligatorii într-un contract individual de muncă standard - legislaţie, procedură, management, aspecte practice , în Revista romana de dreptul muncii nr. 9/2014, pag. 35-50.