Evaluarea profesională prealabilă concedierii pentru necorespundere profesională. Management, legislaţie, practică şi procedură

Revista romana de dreptul muncii nr. 7/2014

Author
Ana Ştefănescu, Laura Georgescu
Title
Evaluarea profesională prealabilă concedierii pentru necorespundere profesională. Management, legislaţie, practică şi procedură
(Professional assessment prior to dismissal for professional unfitness. Management, legislation, practice and procedure)
Abstract
Evaluarea profesională a salariatului/salariaţilor este un proces deosebit de complex, fiind legată de: organizarea şi funcţionarea de ansamblu a întregii unităţi, în special de normarea muncii; proiectarea fişelor de post în funcţie de normele de muncă, criteriile de performanţă aferente activităţilor, nivelul studiilor şi competenţele profesionale necesare ocupării lui; evaluarea profesională iniţială prin verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale şi personale ale persoanelor care solicită angajarea în raport cu fişele de post previzionate; asigurarea permanentă (exclusiv de către angajator) a condiţiilor tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă; evaluarea profesională continuă a fiecărui salariat; evaluarea profesională periodică şi evaluarea profesională prealabilă concedierii pentru necorespundere profesională. Constatăm, aşadar că evaluarea profesională prealabilă concedierii pentru necorespundere profesională este ultima etapă dintr-un amplul proces de evaluare, neconfundându- se cu nicio altă etapă, dar care nu face nici abstracţie de celelalte elemente cu care se află în legătură – aspect pe care ni-l propunem să-l dezvoltăm în acest material. Atragem atenţia că, deşi concedierea pentru necorespundere profesională nu se întemeiază nici pe vinovăţia angajatorului şi nici pe cea a salariatului, totuşi angajatorul care a încadrat salariaţi cu subvenţionarea parţială a locurilor de muncă, poate fi afectat financiar. În ceea ce priveşte aspectele procedurale ale concedierii pentru necorespundere profesională, subliniem că deşi instanţa de judecată nu are competenţă de a aprecia asupra pregătirii celui concediat pentru necorespundere profesională, ea va verifica respectarea procedurii de evaluare prealabile. Astfel că am propus o procedură în acest sens.

Employee’/employees’ professional assessment is a particularly complex process, being related to: organization and entire functioning of the whole company, in particular to norming of labor; designing of job descriptions depending on labor rules, performance criteria related to activities, level of studies and necessary professional skills for employment; initial vocational assessment by prior examination of professional and personal skills of the persons seeking employment in relation to the forecasted job descriptions; permanent assurance (exclusively by the employer) of the technical and organizational conditions envisaged for establishing the rules for employment; continuous professional assessment of each employee; periodic professional assessment and professional assessment prior to dismissal for professional non-compliance. We find, therefore, that the professional assessment prior to dismissal for professional non-compliance is the last stage of a wide assessment process, not to be mistaken for any other stage, but which does not ignore other elements it is connected to – issue we would like to unfold under this material. We would like to draw your attention to the fact that, although dismissal for professional non-compliance is not based neither on the employer’s guilt nor the employee’s, however the employer who hired employees and thus having been granted partial funding for employment could be financially affected. As regards to procedural aspects of dismissal for professional non-compliance, we would like to point out the fact that although law court has no power to assess the professional compliance of the one dismissed for professional non-compliance it will verify the compliance with the procedure of prior assessment. In this respect we also made some suggestions.
Keywords
evaluarea profesională a salariatului, management resurse umane, organizarea şi funcţionarea unităţii, normarea muncii, proiectarea fişelor de post, competenţele profesionale, stil managerial, evaluarea profesională iniţială, evaluarea profesională continuă, evaluarea profesională periodică, evaluarea profesională prealabilă concedierii pentru necorespundere profesională, şomaj, motiv imputabil angajatorului, propunere de procedură, decizie, motivare.
employee's professional assessment, human resources management, organization and functioning of the company, norming of labor, design of job descriptions, professional skills, managerial style, prior professional assessment, continuous professional assessment, periodic professional assessment, professional assessment prior to dismissal for professional non-compliance, unemployment, reason for which employer is held liable, proposal of procedure, decision, motivation
References
  1. L. Georgescu, A. Ştefănescu, Soluţii pentru respectarea timpului de odihnă – model de normare a muncii înmediul academic, beneficii şi limitări, în Revista romana de dreptul muncii nr. 11/2013.
  2. M. Ioan, Contractul individual de muncă şi convenţia civilă de prestări servicii, Wolters Kluwer România, Bucureşti, 2009.
  3. Ţiclea, Al., Tratat de dreptul muncii, ed. a VIII-a, Universul Juridic, Bucureşti, 2014.
  4. I.T. Ştefănescu, Tratat teoretic şi practic de dreptul muncii, Universul Juridic, Bucureşti, 2012.
  5. O. Ţinca, Observaţii privind contractul individual de muncă, în Revista romana de dreptul muncii nr. 5/2009.
  6. A. Ţiclea, (coord.) Codul muncii comentat, ed. a IV-a, Universul Juridic, Bucureşti 2013.
  7. A. Ţiclea, Concedierea, Universul Juridic, Bucureşti, 2013.
  8. L. Uţă, F. Rotaru, S. Cristescu, Încetarea contractului individual de muncă (2), Hamangiu, Bucureşti, 2013.
  9. G.C. Frenţiu, Discuţii în legătură cu unele aspecte ale concedierii salariatului pentru necorespundere profesională, în Dreptul nr. 4/2013.
Publisher
Revista romana de dreptul muncii 7/2014, pag. 21-34
Anul: 2014
Editura Wolters Kluwer Romania
Paper citation
Ana Ştefănescu, Laura Georgescu, Evaluarea profesională prealabilă concedierii pentru necorespundere profesională. Management, legislaţie, practică şi procedură, în Revista romana de dreptul muncii nr. 7/2014, pag. 21-34.