Subvenţionarea locurilor de muncă - angajatori excluşi şi angajatori beneficiari potrivit noilor reglementări din octombrie 2013

Revista romana de dreptul muncii nr. 12/2013

Author
Ana Ştefănescu
Title
Subvenţionarea locurilor de muncă - angajatori excluşi şi angajatori beneficiari potrivit noilor reglementări din octombrie 2013
(Subsidized employment – excluded employers and beneficiary employers under the new regulations of October 2013)
Abstract
Prin Legea nr. 250/2013, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, s-au introdus noi prevederi restrictive dar, apreciem, raţionale: „Măsurile de stimulare a ocupării forţei de muncă finanţate, potrivit prevederilor prezentei legi, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru a căror acordare se prevede, potrivit dispoziţiilor legale, încheierea de contracte sau convenţii cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, nu se acordă angajatorilor instituţii şi autorităţi publice, aşa cum sunt ele definite prin Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.” Aceste prevederi au intrat în vigoare în 22 octombrie 2013. În concluzie, din data menţionată, dispar numai beneficiile acestor angajatori nu şi facilităţile acordate, inclusiv în bani, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă care reuşesc să se încadreze la aceştia, care privesc completarea veniturilor salariale ale angajaţilor sau stimularea mobilităţii forţei de muncă. Am propus, încă din anul 2011, o asemenea măsură care are o logică cât se poate de clară în actual context socio-economic marcat încă de criză. Pe de altă parte, în acest material, dorim să arătăm şi ce angajatori rămân, încă, beneficiarii acestor facilităţi.

By Law No 250/2013 for the amendment and completion of Law No 76/2002 on the unemployment insurance system and the stimulation of labor force employment and for the amendment of Law No 116/2002 on the prevention and combating social marginalization, new, but restrictive provisions have been introduced, but which are nevertheless rational ones: “Measures for the stimulation of labor force employment, financed in accordance with the provisions of the present law, from the unemployment insurance budget, which shall be granted, in accordance with the legal provisions, on the condition that contracts or agreements shall be concluded with agencies for labor force employment, shall not be granted to employers be they institutions and public authorities, as they are defined by Law No 500/2002, with its subsequent amendments and completions, as well as by Law No 273/2006 on local public financing, with its subsequent amendments and completions." These provisions came into force starting with October 22nd, 2013. In conclusion, starting from the above-mentioned date, only the benefits once granted to these employers disappear, but the facilities do not disappear, facilities granted, inclusively in return for money, to persons seeking employment who manage to get employed to such employers, which relate to supplementing incomes obtained from salaries by the employees or to stimulating the mobility of labor force. We came up, as from the year 2011, with such a measure whose logic is very clear in the current socio-economic environment which is still under crisis. On the other hand, in this article, we want to explain which employers are still the beneficiaries of these facilities
Keywords
subvenţionarea locurilor de muncă, angajatori excluşi, angajatori beneficiari, facilităţi pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă, logica măsurii, influenţa crizei economice
funds granted for employment, excluded employers, beneficiary employers, facilities granted to persons seeking employment, the logic of the measure, influence of the economic crisis
References
  1. A. Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, ed. a VII-a, Universul Juridic, Bucureşti, 2013.
  2. I.T. Ştefănescu, Tratat teoretic şi practic de drept al muncii, ed. a II-a, Universul Juridic, Bucureşti, 2012.
  3. I. Petrea, A. Cioriciu, Subvenţionarea locurilor de muncă, in Tribuna economică nr. 42/2005.
  4. R. Oprea, Subvenţionarea locurilor de muncă pentru şomerii indemnizaţi sau neindemnizaţi şi stimulentele oferite acestora – unele observaţii, in Revista romana de dreptul muncii nr. 1/2012.
Publisher
Revista romana de dreptul muncii 12/2013, pag. 47-52
Anul: 2013
Editura Wolters Kluwer Romania
Paper citation
Ana Ştefănescu, Subvenţionarea locurilor de muncă - angajatori excluşi şi angajatori beneficiari potrivit noilor reglementări din octombrie 2013 , în Revista romana de dreptul muncii nr. 12/2013, pag. 47-52.